จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร ทุ่งสง และคณะฯ ซึ่งเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่โครงการ
ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง - เพดานโหว่และความพิการอื่นๆ จังหวัดปัตตานี ปี ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างสภากาชาดไทย, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลปัตตานี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี และ เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เพื่อเป็น
การช่วยเหลือ ผู้ป่วยด้อยโอกาสด้านปากแหว่ง - เพดานโหว่ และผู้ป่วยอื่นๆ ให้ได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการสร้างชีวิตใหม่
สร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิต ซึ่งกำหนดให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดผู้ป่วยฯ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลปัตตานี โดยมี
นายแพทย์อรุณ ประเสริฐสุข รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี, แพทย์, พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับ หลังจากนั้น
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะฯ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้เยี่ยมพบปะ
และร่วมกันมอบของที่ระลึกจากสภากาชาดไทย แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี