จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ
ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง - เพดานโหว่และความพิการอื่นๆ จังหวัดปัตตานี ปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ผู้ป่วยด้อยโอกาสด้านปากแหว่ง
- เพดานโหว่ และผู้ป่วยอื่นๆให้ได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการสร้างชีวิตใหม่ สร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตต่อไป โดยโครงการ
ดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทย ร.พ.จุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ ร.พ.ปัตตานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี
นายอำเภอในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ข้าราชการ และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ซึ่งจัดขึ้น ณ เรือนชบาตานี จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมโครงการโดยอำนวยความสะดวกตลอดการจัดงาน อาทิ สนับสนุนอาหารและน้ำดื่มให้แก่ผู้เข้ารับการคัดกรอง
และญาติผู้เข้ารับการคัดกรอง การอำนวยความสะดวกด้านสถานที่และความปลอดภัยทางถนน เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยที่ผ่านการคัดกรองเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าวจะเข้ารับการผ่าตัดต่อไป ณ ร.พ.ปัตตานี ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี