จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, ทันตแพทย์สมฤทธิ์ จิโรจน์วณิชชากร พร้อมทีมแพทย์โรงพยาบาลปัตตานี สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ร่วมประชาสัมพันธ์ชี้แจงและสร้างการรับรู้ต่อกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไข
ปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการอื่นๆ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง และปรับเปลี่ยนทัศนะที่มีต่อการผ่าตัดตกแต่งในบุตรหลานแก่ผู้ปกครอง พร้อมตอบข้อซักถาม เพื่อรับทราบถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการ
เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการอื่นๆ จังหวัดปัตตานี กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่
๑๘ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลปัตตานี โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างสภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปัตตานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาปากแหว่ง เพดานโหว่และความ
พิการอื่น ๆ ให้แก้ผู้ป่วยในจังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี