จังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสุกานดา  วรเชษฐบัญชา  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบเงินทุนของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน
10 ทุน ๆละ 1,000 บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภคผู้สูงอายุและด้อยโอกาสจำนวน 100 ชุด ในการดำเนินโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา หมู่ที่ 5 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที
จ.สมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม