กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยนางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาด และคณะกรรมการกิ่งกาชาด อ.บ้านไผ่ มอบรถเข็ญผู้ป่วย
ให้แก่ ๑๓ รพ.สต.และ ๔ ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) แห่งละ ๒ คัน รวม ๓๔ คัน (งบฯ ๑๐๘,๘๐๐ บาท) ตามโครงการ “ คนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปัน ”
มอบรถเข็ญผู้ป่วย ให้แก่ ๑๓ รพ.สต.และ ๔ ศูนย์สุขภาพชุมชน(PCU) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
๔-๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่