จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  ประธานในพิธี นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบุรี และนางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอท่ายาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและคณะ
ออกหน่วยบริการโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย จำนวน 50 ชุด
พร้อมจัดบริการแจกแว่นสายตายาวแก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ จำนวน 227 อัน และร่วมเยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2 ราย ครัวเรือนดีเด่น
จำนวน 1 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี