จังหวัดยะลา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ออกหน่วย
ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว."หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือน เมษายน 2562
โดย ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้กรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ มาให้บริการพี่น้องประชาชนถึงพื้นที่ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการ
กับส่วนราชการต่างๆที่มาให้บริการและได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที โดยมี นายอำเภอบันนังสตา
กล่าวรายงานสภาพพื้นที่และปัญหาความเดือดร้อนของพื้นที่ เหล่ากาชาดจังหวัดยะลาได้สนับสนุนชุดเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ผู้สูงอายุด้อยโอกาส จำนวน
20 ชุด และมอบไม้เท้าให้ผู้สูงอายุ จำนวน 10 อัน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี หมู่5 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา