จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี ในโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่
และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ณ วัดหน้าไม้ หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าไม้อำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี โดยสนับสนุนเครื่องอุปโภค - บริโภค จำนวน 100 ชุด รถจักรยาน จำนวน 10 คัน แว่นสายตา จำนวน 329 อัน เพื่อมอบให้ผู้สูงอายุ
ผู้ที่ยากจน และนักเรียน

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี