จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ” พร้อมนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชน ร่วมโครงการดังกล่าว ณ วัดมหาโพธิ์ หมู่ที่ 7
ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพจากเหมืองแร่คลองยาง จำนวน 100 ครัวเรือนเพื่อมอบให้แก่ผู้ยากไร้
และรถจักรยาน ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี จำนวน 10 คัน เพื่อมอบให้แก่นักเรียน หลังจากนั้น ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการให้บริการประชาชนของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ร่วมออกให้บริการแก่ประชาชน
ในพื้นที่ ก่อนประชุมร่วมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง/นายอำเภอ/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลมหาโพธิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิและสมาชิกฯ
เพื่อสรุปแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ต่อไป

จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี