จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางธีระนุช มุ่งมาตร รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่
อำเภอเมืองอ่างทองตามโครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียนราษฎร ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการ ประจำปี 2562 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้มอบ
เครืองอุปโภค - บริโภค ผ้าห่ม และ มุ้ง ให้รายละ 1 ชุด

จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง