จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. โรงเรียนบ้านเขาด้วน ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมมอบทุนการศึกษา/เงินช่วยเหลือแก่เด็กนักเรียนยากไร้ ขาดแคลนและด้อยโอกาส
ในระดับประถมศึกษา จำนวน 10 ทุนๆ ละ 1,000 บาท และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 ทุนๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท และมอบเครื่อง
อุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ ขาดแคลน ด้อยโอกาส จำนวน 50 ชุด ตามโครงการ " กาชาดปราจีนบุรี บำบัดทุกข์ บำรุงสุขปวงประชา เป็นที่พึ่งพา
แก่ผู้ยากไร้ " ประจำปีงบประมาณ 2562

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี