จังหวัดสตูล

เมื่อวันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติ “ โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล ” รุ่นที่ 3 หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล
โดยมี นายวิทูร โทนสุข ปลัดอำเภอควนโดน(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และนางณัฐิมา ลือขจร กรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอาสาสมัครและจิตอาสาในพื้นที่อำเภอควนโดน ณ หอประชุมที่ว่าการ
อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล