จังหวัดสตูล

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นางคงขวัญ วิทยาศิริกุล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติ “ โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบ
ด้านการปฐมพยาบาล ” รุ่นที่ 2 หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล โดยมีนายสามารถ สุวรรมณี นายอำเภอควนกาหลง เป็นประธานในพิธี
เปิดการอบรม และนางณัฐิมา ลือขจร กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอาสาสมัคร
และจิตอาสาในพื้นที่อำเภอควนกาหลง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล