จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด “ โครงการสร้างเสริม
ศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล ” หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล พร้อมด้วย นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง ,นายอำเภอควนขนุน,นายอำเภอศรีบรรพต,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนขนุน,หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
พัทลุง และผู้เข้ารับการอบรมจากตัวแทนด้วยงาน อสม.ตำบลต่างๆตัวแทนละ 3 ท่าน ในเขตอำเภอควนขนุน,อำเภอศรีบรรพตและอำเภอป่าพะยอม
จำนวน 100 ท่าน โดยมีวิทยากรแกนนำ จำนวน 4 ท่าน 4 หน่วยงาน ได้แก่
1.นางอรสา เหล่าเจริญสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
2.พ.ต.ท.หญิง กัญญา มากมาย ตำแหน่งสารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง
3.นางดารุณี เพชรสุวรรณ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพัทลุง 4.นางเอมอร ชะหนู ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รพ.สต.บ้านไสนายขัน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 2 โรงพยาบาลควนขนุน ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง