จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่  22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสุจินดา  สระคูพันธ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดขอนแก่น, นายอำเภอ ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน
ตามโครงการ “ กาชาดห่วงใยมอบโอกาส ทางการศึกษาแก่นักเรียนยากไร้ ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย รวมจำนวน 134 ทุนๆ ละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
เป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 402,000 บาท (สี่แสนสองพันบาทถ้วน)

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น