กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 นางอัมพา สบานแย้ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี มอบนางพิรญาณ์ เสนะพันธ์ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี และอำเถอนาทวีนำโดยนายชูศักดิ์ สบานแย้ม นายอำเภอนาทวี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องที่
ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน ร่วมปั่นจักรยานเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ของตำบลนาทวี ตำบลฉาง จำนวน 6 ราย ตามโครงการ " ปั่นรักทำความดี
คนนาทวี ไม่ทอดทิ้งกัน "

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี