จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ (ภารกิจมอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุ)
ณ อบต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง และมอบแว่นสายตาให้ผู้สูงอายุ 99 ราย

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง