จังหวัดสตูล

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายนายณรงค์ ลือขจร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ประธานโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในการนี้ นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล
มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมมอบถุงธารน้ำใจให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ในพื้นที่ 27 ชุด และมอบแว่นตา
ให้แก่ผู้มีความผิดปกติทางสายตาในพื้นที่ จำนวน 92 ราย ณ โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูล และเยี่ยม
ผู้ป่วยที่บ้าน จำนวน 3 ราย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล