จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 นางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนางพรพิมล น้อยผาง รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
คณะกรรมการ /สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ นายอำเภอสนม ผู้บริหาร/สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรม ดังนี้
1. เวลา 09.00 น. ร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้มและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยการนำบริการจากภาครัฐไปบริการให้กับประชาชนในพื้นที่โดยตรง เพื่อแบ่งเบาภาระในการ
เดินทางของประชาชน ณ โรงเรียนบ้านนานวน ตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยได้มอบทุนให้กับผู้พิการ ผู้ยากไร้ จำนวน 2 ราย มอบเงิน
สงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 10 ราย มอบรถจักรยานให้เด็กเรียนดี แต่ยากจน จำนวน 2 ราย มอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กและชนบท
ในพระราชูปถัมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5 ทุน มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน จำนวน 10 ทุน มอบพันธุ์ปลา จำนวน
50,000 ตัว มอบเวชภัณฑ์สัตว์ จำนวน 1 ชุด และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน จำนวน 100 ชุด
2. เวลา 13.00 น. ร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการ “ เหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ ๖๓ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖1 ” ให้แก่นางสาวมวย ขวดแก้ว อยู่บ้านกาพระ หมู่ที่ 2
ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี

จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์