กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง คณะกรรมการและสมาชิก
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง และ หน.ส่วนราชการ ออกเยี่ยมพบปะประชาชนในโครงการ " ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ " ณ โรงเรียนบ้านราโมง
หมู่ที่ 5 ตำบลยะรม อ.เบตง จ.ยะลา และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ พิการด้อยโอกาส จำนวน 10 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง