จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย ที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง ณ ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา
จ.ตาก โดยมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2 รายๆ ละ 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค ​

จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก