จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี บ้านหัวดอน หมู่ที่ 4,5,16 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา
จังหวัดอำนาจเจริญ นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางนิ่มนวล ศรีวงษ์ราช รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ในพื้นที่โดยตรง ตลอดจนให้ส่วนราชการได้รับทราบปัญหาความต้องการ
ของพี่น้องประชาชน อย่างแท้จริง เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาให้การช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยมีนายวงเทพ เขมวิรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบ ถุงยังชีพ จำนวน 50 ถุง ให้แก่ผู้ยากจน
ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ