จังหวัดสตูล

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562 พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานโครงการ
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ในการนี้
นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล/ประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.สตูล นางคงขวัญ วิทยาศิริกุล และนางพวงศรี นุ่นชูคันธ์ รองนายก
เหล่ากาชาด จ.สตูล คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมมอบถุงธารน้ำใจให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ในพื้นที่ 57 ชุด และมอบแว่นตา
ให้แก่ผู้มีความผิดปกติทางสายตา จำนวน 123 ราย ในพื้นที่ ณ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลอุไดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย โดยหน่วยแพทย์ และส่วนราชการต่าง ๆ มาบริการประชาชนที่ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารทุกด้าน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน

จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล