จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด “ โครงการสร้างเสริม
ศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล ” หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง และผู้เข้ารับการอบรมจากตัวแทนด้วยงาน อสม.ตำบลต่างๆ ตัวแทนละ
3 ท่าน ในเขตอำเภอเมืองพัทลุง จำนวน 100 ท่าน โดยมีวิทยากรแกนนำ จำนวน 4 ท่าน 4 หน่วยงาน ได้แก่
1.นางอรสา เหล่าเจริญสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
2.พ.ต.ท.หญิง กัญญา มากมาย ตำแหน่งสารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง
3.นางดารุณี เพชรสุวรรณ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพัทลุง
4.นางเอมอร ชะหนู ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านไสนายขัน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง