จังหวัดแพร่

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดแพร่ ออกเยี่ยมให้กำลังใจ นายมานพ คำมูล ผู้พิการทางสมอง บ้านเลขที่ 166 หมู่ที่ 3 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ โดยมอบ
ถุงยังชีพและชุดเครื่องนอน 1 ชุด  และจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านตามโครงการฯงบประมาณประจำปี 2562  ต่อไป

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่