จังหวัดแพร่

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.  นางศลิษา  ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดแพร่ กิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วงไข่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพิจารณาบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะ
ยากจนและเป็นคนดีของสังคมจังหวัดแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 67 ในปีพุทธศักราช 2562 ในพื้นที่อำเภอหนองม่วงไข่ ดังนี้
1.นายธงชัย ต่อเขต บ้านเลขที่ 226 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่
2.นายปุ๊ด วังสุหะ บ้านเลขที่ 253 หมู่ที่ 4 ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่
พร้อมกันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่มอบถุงยังชีพจำนวน 1 ชุด ให้แก่ นางสาวโยคี ต่อเขต ผู้พิการทางสายตาบ้านเลขที่ 225 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองม่วงไข่
อำเภอหนองม่วงไข่

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่