จังหวัดแพร่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดแพร่ กิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วงไข่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำงานบริการจากทุกภาคส่วนออกให้บริการ
ประชาชนตลอดจนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ บูรณาการกิจกรรมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว.) ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ได้มอบถุงยังชีพจำนวน 100 ชุด และแว่นตาผู้สูงอายุจำนวน 206 อัน ให้แก่ผู้สูงอายุด้อยโอกาสในพื้นที่
โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนแม่คำมี (รัตนปัญญา) หมู่ที่ 4 ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่