กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. กิ่งกาชาดอำเภอเบตง ออกหน่วยตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
พอ.สว. " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมกับ กรรมการสมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ มาให้บริการ พี่น้องประชาชนถึงพื้นที่ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง ไปติดต่อราชการกับส่วนราชการต่างๆที่มาให้บริการและได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหา
ได้ทันท่วงที มี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี โดยมี นายอำเภอเบตง กล่าวรายงานสภาพพื้นที่และปัญหา
ความเดือดร้อนของพื้นที่ กิ่งกาชาดกาชาดอำเภอเบตงมอบถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด ให้แก่ผู้สูงอายุด้อยโอกาส ณ ลานกีฬากาแป๊ะสาลัง หมู่ 3
ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

 กิ่งกาชาดอำเภอเบตง
 กิ่งกาชาดอำเภอเบตง
 กิ่งกาชาดอำเภอเบตง
 กิ่งกาชาดอำเภอเบตง
 กิ่งกาชาดอำเภอเบตง
 กิ่งกาชาดอำเภอเบตง