จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่  20  มีนาคม  2562 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดหน่วย แพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. ณ โรงเรียนวัดตะโหมด หมู่ที่ 1
ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ ทางเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบถุงยังชีพแก่ราษฎร จำนวน 50 ชุด
- เวลา 10.30 น.ออกเยี่ยมผู้ป่วย พอ.สว. ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอตะโหมด อสม.ในชุมชน จำนวน 5 ราย ได้แก่
1.นางจรินทร์ ชนะสิทธิ์ อายุ 54 ปี บ้านเลขที่ 166 หมู่ที่ 4 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
2.นายเริ่ม บัวศรี อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 3 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
3.นางริ่น ขาวน้อย อายุ 85 ปี บ้านเลขที่ 215 หมู่ที่ 9 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
4.นางกลิ่น ชูชื่น อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 1 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
5.นางสาวเอิ้น ชูจิตร อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 117 หมู่ที่ 1 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบเงินสงเคราะห์ให้รายละ 1,000 บาท จำนวน 5 รายและมอบถุงอุปโภคบริโภครายละ 1 ชุด

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง