จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม“โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด” ณ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน 5 ราย
1.นางทับ บัวทอง อายุ 95 ปี บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 11 ต.ดอนทราย อ.เมืองควนขนุน จ.พัทลุง
2.นายแท่น หนูเอียด อายุ 95 ปี บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 4 ต.ดอนทราย อ.เมืองควนขนุน จ.พัทลุง
3.นางจัน ไชยทองรักษ์ อายุ 95 ปี บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 5 ต.ดอนทราย อ.เมืองควนขนุน จ.พัทลุง
4.นางแปลก คำทอง อายุ 91 ปี บ้านเลขที่ 96 หมู่ที่ 9 ต.ดอนทราย อ.เมืองควนขนุน จ.พัทลุง
5.นายคลิ้ง ทองอิทร์แก้ว อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 2 ต.ดอนทราย อ.เมืองควนขนุน จ.พัทลุง
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนรายละ 1 ชุด ชุดละ 500 บาท และเงินสงเคราะห์จำนวนรายละ 1,000 บาท

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง