จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัย
จากใจกาชาด ” ณ ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จำนวน 3 ราย
1.นายเกี้ยว มีเอียด อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 4 ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
2.นางกลีบ เล็กพุ่ม อายุ 90 ปี บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 5 ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
3.นางคลาด ชูจันทร์ อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 7 ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนรายละ 1 ชุด ชุดละ 500 บาท และเงินสงเคราะห์จำนวนรายละ 1,000 บาท

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง