จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
และสมาชิกกาชาดอำเภอเกาะจันทร์ ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือตามโครงการกาชาดชลบุรีสนับสนุนสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
แก่ผู้ยากไร้ ประจำปี 2562 ในพื้นที่อำเภอเกาะจันทร์ จำนวน 4 หลัง เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีพิจารณาอนุมัติต่อไป
โดยมี นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอเกาะจันทร์ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมลงพื้นที่ด้วย ณ พื้นที่อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี