จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสวาท จันทร์ฉาย ภริยานายอำเภอ
เขาชัยสน พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ” ณ ตำบลฝาละมี
ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 5 ราย ได้แก่
1.นางหยำ บูเจะเตะ อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 203 หมู่ที่ 3 ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
2.นางฉาว ปูตีล่า อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 205 หมู่ที่ 3 ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
3.นางคิ่น ครกทอง อายุ 91 ปี บ้านเลขที่ 267 หมู่ที่ 4 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
4.นางเพรียง กิจยาโณ อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 155 หมู่ที่ 9 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
5.นายสวง ทองเรืองสุกใส อายุ 81 ปี บ้านเลขที่ 56 หมู่ที่ 1 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนรายละ 1 ชุด ชุดละ 500 บาท และเงินสงเคราะห์ จำนวนรายละ 1,000 บาท

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง