จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวสนทรรศน์ ศุภวงศ์จงรักษ์
ภริยานายอำเภอตะโหมด/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการ
เยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ” ณ ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จำนวน 4 ราย ได้แก่
1.นางเคลื่อน ด้วยทอง อายุ 85 ปี บ้านเลขที่ 1288/3  หมู่ที่ 2 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
2.นางสะ ชูเก็น อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 151/3 หมู่ที่ 12 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
3.นางเล็ก สุวรรณ อายุ 95 ปี บ้านเลขที่ 47/1/3 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
4.นางพรั่ง ชุมทอง อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 112/34 หมู่ที่ 9 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนรายละ 1 ชุด ชุดละ 500 บาท และเงินสงเคราะห์จำนวนรายละ 1,000 บาท

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง