จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ” ณ ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง จำนวน 5 ราย ได้แก่
1.นายเสน เส็นบัตร อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 149 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
2.นายชู เศรษฐสุข อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 95 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
3.นางหนับ เหย็มโหน้ง อายุ 84 ปี บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
4.นางเหยาะ เอียดวงศ์ อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 78 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
5.นายโกบ เภอเกลี้ยง อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 74 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนรายละ 1 ชุด ชุดละ 500 บาท และเงินสงเคราะห์จำนวนรายละ 1,000 บาท

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง