จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ” ณ ตำบลป่าพะยอม
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง จำนวน 3 ราย ได้แก่
1.นางแปลก ทองปันแต อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 295 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
2.นางแป้น เกื้อชู อายุ 105 ปี บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
3.นางเหลื่อม ทองคง อายุ 90 ปี บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนรายละ 1 ชุด ชุดละ 500 บาท และเงินสงเคราะห์จำนวนรายละ 1,000 บาท

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง