จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้นายพลรัตน์ รองเลื่อน
นายอำเภอตะโหมด/รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดมอบส่งบ้าน “ บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง ” ประจำปี 2561
โดย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดส่งมอบบ้าน "บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา ประจำปี 2561 ได้แก่ บ้านนางสาวขวัญจิต พันธุเสน ณ บ้านเลขที่ 189 หมู่ที่ 6 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ทั้งนี้ นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กล่าวรายงานชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ และนายประสิทธิ์พร สมุหเสนีโต
นายอำเภอหงรา กล่าวต้อนรับ โดย เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุดและชุดเครื่องครัว จำนวน 1 ชุด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
หัวหน้าส่วนอำเภอกงหรา ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านใกล้เคียง ร่วมเป็นเกียรติส่งมอบบ้านกาชาด พร้อมด้วยหน่วยงานที่เข้าร่วมส่งมอบ
บ้านกาชาดฯ ได้มอบเงินและของที่ระลึกให้แก่ นางสาวขวัญจิต พันธุเสน เจ้าของบ้านเลขที่ 189 หมู่ที่ 6 ตำบลชะรัด อำเภอหงรา จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง