จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมงานโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชน อุทิศถวายพระพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการให้บริการตรวจสุขภาพ บริการตรวจโรคทั่วไป
บริการนวดแผนไทย, บริการทันตกรรม ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอยะหริ่งได้ใช้บริการ และการออกร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมี
นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง, นายแพทย์สมชัย พงษ์ธัญญะวิริยะ ผอ.รพ.ยะหริ่ง, นายอับดุลกาหริม ยูโซะ สสอ.ยะหริ่ง, นายนิมะ เจะอาแว
นายก อบต.แหลมโพธิ์, นางรานี เจ๊ะและ ป.หน.ต.แหลมโพธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.แหลมโพธิ์ จนท.รพ.ยะหริ่ง จนท.สสอ.ยะหริ่ง จนท.รพ.สต.แหลมโพธิ์
จนท.อบต.แหลมพิธิ์ ผู้บริหารโรงเรียน, คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมงาน

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี