จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่, ครู, บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่ลาน ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจัดหน่วยบริการ " จังหวัดเคลื่อนที่ " จังหวัดปัตตานี ประจำเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านวังกว้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โดยมี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสมมาตร บารา นายอำเภอแม่ลาน เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
ในส่วนภูมิภาค ให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริการประชาชน ด้านการสงเคราะห์ การช่วยเหลือการรักษาพยาบาล การอำนวย
ความเป็นธรรม ตลอดจนการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวก
รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน ทำให้ภาครัฐ
ได้รับทราบถึงปัญหาที่แท้จริง และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันท่วงที มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการนี้เหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานีได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค จำนวน ๔๐ ชุด เพื่อมอบให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในพื้น

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี