จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ”
ณ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง จำนวน 4 ราย ได้แก่
1.นางหลิ้ม เกลี้ยงบัว อายุ 85 ปี บ้านเลขที่ 111 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
2.นางซิ้น จันทราชา อายุ 85 ปี บ้านเลขที่ 150 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
3.นางจิต สงสม อายุ 83 ปี บ้านเลขที่ 163 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
4.นายเอิบ จันทร์ดำ อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนรายละ 1 ชุด ชุดละ 500 บาท และเงินสงเคราะห์จำนวนรายละ 1,000 บาท

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง