จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ี 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น.นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดหน่วย แพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ พร้อมด้วยนางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด พัทลุง /กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง/สมาชิกชมรม แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพัทลุง
ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. ณ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้
ทางเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบถุงยังชีพแก่ราษฎร จำนวน 50 ชุด และ เวลา 10.30 น.ออกเยี่ยมผู้ป่วย พอ.สว. จำนวน 5 รายได้แก่
1.นางช้อย หนูฤทธิ์ อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 14/1 หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
2.นายเตื้อน สุขการณ์ อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 353 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
3.นายฉายเอี้ยน คำชู อายุ 58 ปี บ้านเลขที่ 153 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
4.นางสุภาภรณ์ สาคะโร อายุ 49 ปี บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
5.นางสาวถิ่น เพชรแก้ว อายุ 49 ปี บ้านเลขที่ 112 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบเงินสงเคราะห์ให้รายละ 1,000 บาท จำนวน 5 รายและมอบถุงอุปโภคบริโภครายละ 1 ชุด

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง