จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดฯ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/นายอำเภอบ้านฉาง/ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/อสม.
ร่วมมอบบ้านกาชาดตามโครงการกาชาดซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้และกาชาดซ่อมบ้านให้น้อง ประจำปี 2561 ในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
จำนวน 12 หลัง ประกอบด้วย
1. นางอนงค์ กุมภาพันธ์ บ้านเลขที่ 165/64 หมู่ 7 ต.บ้านฉาง
2. เด็กชายนันทิศักดิ์ เถื่อนจำปาน บ้านเลขที่ 49/31 หมู่ 7 ต.สำนักท้อน
3. นางสาวบุญสม จินดาทอง บ้านเลขที่ 30/17 หมู่ 2 ต.สำนักท้อน
4. นางสาวลำพึง เปตะโก บ้านเลขที่ 15/5 หมู่ 1 ต.สำนักท้อน
5. เด็กชายพลากร กล้าหาญ บ้านเลขที่ 51/14 หมู่ 5 ต.สำนักท้อน
6. นางกิ่ม ชำดี บ้านเลขที่ 174 หมู่ 6 ต.สำนักท้อน
7. นางสาวแซว บำรุงยา บ้านเลขที่ 37/15 หมู่ 3 ต.สำนักท้อน
8. นายเสน่ห์ มงคลรัตน์ บ้านเลขที่ 123/1 หมู่ 2 ต.พลา
9. เด็กชายภูริเดช จันทร์งาม บ้านเลขที่ 143/2 หมู่ 6 ต.พลา
10. เด็กชายพัชรพล งามวงค์ บ้านเลขที่ 166/2 หมู่ 1 ต.บ้านฉาง
11. เด็กหญิงมัลธิดา เอี่ยมทัศน์ บ้านเลขที่ 20/13 หมู่ 1 ต.บ้านฉาง
12. นางสาวสมวร คำดี บ้านเลขที่ 64/8 หมู่ 1 ต.บ้านฉาง
ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561
และ 62 ปี ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกา สภากาชาดไทย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดระยองได้สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้
ในจังหวัดระยอง จำนวนทั้งสิ้น 96 หลังๆ ละ 50,000 บาท โดยใช้งบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ทั้งสิ้น 4,800,000 บาท ในการนี้
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เข้าที่พักอาศัยเพื่อความ
เป็นศิริมงคล พร้อมทั้งยังมอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 12 ชุด, ผ้าห่ม, ผ้าขนหนู

จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง