จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดโครงการ
" หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน " จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ เทศบาลตำบลชากบก
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง /รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง /ปลัดจังหวัดระยอง /นายอำเภอ
บ้านค่าย /หัวหน้าส่วนราชการ /คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง /ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง /ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น
และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง #นำโดยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง จัดเตรียมถุงบรรเทาทุกข์เพื่อมอบให้แก่ราษฎร
จำนวน 100 ชุด /มอบแว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุ /มอบรถจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ จำนวน 10 คัน #และเวลา 11:00 น. เหล่ากาชาด
จังหวัดระยองร่วมออกเยี่ยมผู้ยากไร้ ตามโครงการรักระยอง ช่วยระยอง คืนความสุขให้คนระยอง จำนวน 2 ราย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ /นายกองค์การบริหารส่วนตำบล /ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น โดยมอบถุงบรรเทาทุกข์ 2 ถุง ผ้าห่ม 2 ผืน ผ้าขนหนู 2 ผืน
และเงินช่วยเหลือรายละ 2,000 บาท ณ พื้นที่อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง