จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ”
ณ ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จำนวน 5 ราย ได้แก่
1.นางคล้อย อรัยทิพย์ อายุ 92 ปี บ้านเลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
2.นางเคลื่อน พลเพชร อายุ 81 ปี บ้านเลขที่ 147 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
3.นางเชย เทพรักษ์ อายุ 95 ปี บ้านเลขที่ 393 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
4.นางแดง คงทอง อายุ 81 ปี บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
5.นางจำเนียร ขาวศรี อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 327 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนรายละ 1 ชุด ชุดละ 500 บาท และเงินสงเคราะห์จำนวนรายละ 1,000 บาท

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง