จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดโครงการ
" หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน " จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ เทศบาลตำบลบ้านฉาง
อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง/รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง/ปลัดจังหวัดระยอง
นายอำเภอบ้านฉาง /หัวหน้าส่วนราชการ /คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง /ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง /ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น
และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง #นำโดยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง จัดเตรียมถุงบรรเทาทุกข์เพื่อมอบให้แก่ราษฎร
จำนวน 100 ชุด /มอบแว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุ /มอบรถจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ จำนวน 10 คัน #และเวลา 13:00 น. เหล่ากาชาด
จังหวัดระยองร่วมออกเยี่ยมผู้ยากไร้ ตามโครงการรักระยอง ช่วยระยอง คืนความสุขให้คนระยอง จำนวน 2 ราย ร่วมกับนายอำเภอบ้านฉาง /หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ /นายกองค์การบริหารส่วนตำบล /ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น #โดยมอบถุงบรรเทาทุกข์ 2 ถุง ผ้าห่ม
2 ผืน ผ้าขนหนู 2 ผืน #และเงินช่วยเหลือรายละ2,000 บาท ณ พื้นที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

 จังหวัดระยอง
 จังหวัดระยอง
 จังหวัดระยอง
 จังหวัดระยอง
 จังหวัดระยอง