จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมมอบบ้านกาชาด
ตามโครงการกาชาดซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้และกาชาดซ่อมบ้านให้น้อง ประจำปี 2561 ในพื้นที่อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จำนวน 12 หลัง
ประกอบด้วย
1. ด.ญ.ปภาวี พรมอินทร์ บ้านเลขที่ 127/1 หมู่ 3 ต.ตาขัน
2. นายถนอม สุขจั่นผล บ้านเลขที่ 151 หมู่ 9 ต.ตาขัน
3. นางศรีสวัสดิ์ หอมรื่น บ้านเลขที่ 94 หมู่ 6 ต.ตาขัน
4. นางอุ่ม ขาวโชติ บ้านเลขที่ 10 หมู่ 3 ต.หนองตะพาน
5. นางสาวงามจิตร พรหมรักษ์ บ้านเลขที่ 51/2 หมู่ 2 ต.หนองตะพาน
6. นางพลอย แสนโคตร บ้านเลขที่ 128/9 หมู่ 1 ต.บ้านค่าย
7. นางลำไย เสงี่ยมงาม บ้านเลขที่ 145 หมู่ 6 ต.ชากบก
8. นางสุภาค แสงมาศ บ้านเลขที่ 91/4 หมู่ 10 ต.ชากบก
9. นางสาวอรุณี มาตปราง บ้านเลขที่ 86/6 หมู่ 5 ต.บางบุตร
10. นางเขียว สอนใต้ บ้านเลขที่ 55/12 หมู่ 5 ต.หนองบัว
11.ด.ญ. ธิดารัตน์ ศรีมารักษ์ บ้านเลขที่ 155/10 หมู่ 5 ต.หนองบัว
12. นางทา วิเศษชาติ บ้านเลขที่ 155 หมู่ 5 ต.หนองบัว
โครงการกาชาดซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้และกาชาดซ่อมบ้านให้น้อง ประจำปี 2561 ได้จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 และ 62 ปี ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกา สภากาชาดไทย
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดระยองได้สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ในจังหวัดระยอง จำนวนทั้งสิ้น 96 หลังๆ ละ 50,000 บาท โดยใช้
งบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ทั้งสิ้น 4,800,000 บาท #ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เข้าที่พักอาศัยเพื่อความเป็นศิริมงคล พร้อมทั้งยังมอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 12 ชุด, ผ้าขนหนู
และเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง