จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 15.30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/นายอำเภอวังจันทร์/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ร่วมมอบบ้านกาชาดตามโครงการกาชาดซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้และกาชาดซ่อมบ้านให้น้อง ประจำปี 2561 ในพื้นที่อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
จำนวน 12 หลัง ประกอบด้วย
1. นางสาวสำเนียง แสนทอง บ้านเลขที่ 48/1 หมู่ 8 ต.ป่ายุบใน
2. เด็กชายชินวัตร กองทาน บ้านเลขที่ 117/2 หมู่ 6 ต.ป่ายุบใน
3. นายประกอบ สุวรรณเขต บ้านเลขที่ 20 หมู่ 3 ต.ป่ายุบใน
4. นายฉลวย มณีสุข บ้านเลขที่ 49/3 หมู่ 6 ต.ชุมแสง
5. เด็กหญิงพลอยรุ้ง สุทธิทิพย์ บ้านเลขที่ 38/3 หมู่ 6 ต.ชุมแสง
6. เด็กหญิงปริมนารา อินทร์จันทร์ บ้านเลขที่ 70 หมู่ 6 ต.ชุมแสง
7. นายเชิญ สีม่วงอ่อน บ้านเลขที่ 121/1 หมู่ 2 ต.พลงตาเอี่ยม
8. เด็กชายนิรวัชร์ รากทอง บ้านเลขที่ 163/1 หมู่ 7 ต.พลงตาเอี่ยม
9. นายสงี่ พรหมศิริ บ้านเลขที่ 131/1 หมู่ 6 ต.พลงตาเอี่ยม
10. นางจีรภา วรนุชกุล บ้านเลขที่ 56 หมู่ 4 ต.พลงตาเอี่ยม
11. นางร.อ.เฉลิม สรีเหมือน (รับแทนนางศิริพร พรหมแจ้ง (ภรรยา) เสียชีวิต) บ้านเลขที่ 14/1 หมู่ 2 ต.วังจันทร์
12. เด็กชายสรวีย์ ยืนยง บ้านเลขที่ 107 หมู่ 6 ต.วังจันทร์
โครงการกาชาดซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้และกาชาดซ่อมบ้านให้น้อง ประจำปี 2561 ได้จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 และ 62 ปี ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกา สภากาชาดไทย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
ได้สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ในจังหวัดระยอง จำนวนทั้งสิ้น 96 หลังๆ ละ 50,000 บาท #โดยใช้งบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
ทั้งสิ้น 4,800,000 บาท #ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เข้าที่พักอาศัยเพื่อความเป็นศิริมงคล พร้อมทั้งยังมอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 12 ชุด, ผ้าขนหนู ยาสามัญประจำบ้าน และเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง