จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดเลย นางทัศนาวัลย์ วิริยานภาภรณ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีฯ

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย