จังหวัดยะลา

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้
นางสายสุนีย์ พรหมน้อย ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน
ให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านยือนัง อำเภอกาบัง
จังหวัดยะลา จำนวน 315 ราย โดยมี นายมนูญ พรหมน้อย นายอำเภอกาบัง ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง และคณะครูฯ
ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านยือนัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา