จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้นางพรทิพย์ อินทศร
นายกกิ่งกาชาดอำเภอสอยดาว พร้อมด้วยคณะกรรมการ จิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอสอยดาว ได้ออกตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
พร้อมเครื่องอุปโภค จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. ด.ช.อิทธิพันธ์ เพิ่มพูล อายุ 13 ปี ม.1 โรงเรียนทุ่งขนาน
2. ด.ญ.เนตรนภา สายยศ อายุ 14 ปี ม.2 โรงเรียนทุ่งขนาน
3. นายเจนภพ เกษร อายุ 15 ปี ม.3 โรงเรียนทุ่งขนาน

จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี